Herstelwerkzaamheden Stuw Linne in recordtempo uitgevoerd

Geschreven op:14-04-2021

Tijdens storm Ciara in februari 2020 zijn twee lege duwbakken losgeslagen en tegen stuw Linne tot stilstand gekomen. De schade aan de stuw was lastig vast te stellen. Op basis van de visuele waarneembare verplaatsingen van diverse onderdelen, was aannemelijk dat de stuw niet meer veilig ingezet kon worden om het peil te reguleren.

 

Voor de start van het stormseizoen op 1 november moest de stuw dusdanig hersteld zijn, dat deze zijn kerende en regulerende functie weer kon vervullen. In een recordtempo, van ruim een half jaar, hebben diverse disciplines van Dynniq, onder de vlag van Combinatie Mourik-Dynniq, samen met Mourik Infra en Rijkswaterstaat de stuw hersteld.

Stuwcomplex Linne ligt in de Maas en reguleert samen met 6 andere stuwen het waterpeil in de Maas, zodat schepen over de Maas kunnen varen. Sinds 2013 voert de Combinatie Mourik-Dynniq, onder meerdere contracten in opdracht van Rijkswaterstaat, onderhoud uit aan stuwen en sluizen in de Maas. Stuw Linne stond op de lijst voor groot onderhoud. Vanwege de onderzekerheden over de aanwezige schade en de mogelijke risico’s die dit met zich mee zou brengen, heeft Rijkswaterstaat besloten om een gedeelte van het groot onderhoud naar voren te halen en dit tegelijkertijd met het herstel van de stuw uit te voeren.

Tijdelijke dam

Om de schade goed te kunnen inspecteren en de waterstand in het stuwpand op peil te houden, is een tijdelijke breuksteendam geplaatst. De dam heeft de waterkerende functie van de stuw overgenomen en stelde Rijkswaterstaat in staat de stuw te inspecteren en gezamenlijk met de Combinatie Mourik-Dynniq een herstelplan op te stellen.

Storm Ciara beschadigde onder andere 4 van de 14 jukken van de stuw. Tussen de jukken staan verticale schuiven die het water keren en het peil reguleren. Om bij grote waterafvoeren, waarbij alle schuiven getrokken zijn, te voorkomen dat drijfvuil aan de jukken blijft hangen, worden de jukken op de bodem van de stuw gelegd. Zo kan het water optimaal doorstromen. De Combinatie is gevraagd om alle 14 jukken te vervangen en een lierinstallatie te bouwen. Naast de jukken werden ook de brugdelen opnieuw ontworpen en gefabriceerd.

Lierinstallatie

Ongeveer elke twee jaar wordt de stuw gestreken. Om de stuw te strijken werden alle jukken één voor één op de bodem van de stuw gelegd. Dit was een handmatige actie waarbij een stuwkraan werd gebruikt. Vaak moest dit ‘s nachts of onder slechte weersomstandigheden gebeuren.

Om het strijken van de stuw sneller en veiliger te laten verlopen, heeft de Combinatie een lierinstallatie gebouwd die met één druk op de knop alle jukken op de bodem legt. De jukken zijn aan elkaar gekoppeld met jukkenkabels en het eerste juk is aan de lierkabels gekoppeld. De lier zelf bevindt zich in een loods naast de stuw.

De nieuwe lier in aanbouw

Deze lierinstallatie is voor de derde keer in Nederland gebouwd. Mourik Infra heeft de lier gerealiseerd en wij hebben de gehele bediening en besturing ontworpen en gerealiseerd. Ook zijn enkele verbeteringen aan de installatie doorgevoerd.

Verbeteringen aan de constructie

Eén keer in de duizend jaar kan de loods onder de stuw 1,5 meter onder water komen te staan. In het ontwerp hebben we hier rekening mee gehouden. De constructie kan zonder problemen voor een langere periode onder water staan. Om de positie van de lier te bepalen gebruiken we een waterdichte encoder in plaats van naderingssensoren. De encoder zit vast op de lier en kan een preciezere locatie bepalen dan de naderingssensoren.

Een noodstop is een verplicht onderdeel van de lier. Deze noodstop zit bij de andere lieren aan de lier vast. Dit is lastig, omdat de noodstop bij iedere mogelijkheid op hoogwater tijdelijk verplaatst moet worden. De lier kan onderwater komen te staan en de noodstop is niet waterdicht. Op de lier van stuw Linne is een trekkabel aanwezig, waarmee de schakelaar van de noodstop boven het waterniveau geplaatst kan worden. Dit is veiliger en bespaart extra onderhoudswerkzaamheden.

Het hydraulisch aggregaat en de besturingskast van de lier in aanbouw

Snelle realisatie in volledig eigen beheer

De werktuigbouwkundige, staalbouwkundige en civiele werkzaamheden zijn door Mourik Infra uitgevoerd. Wij hebben de besturing voor de lier en de besturingskast ontworpen, gebouwd en geïnstalleerd op de stuw. Vanwege de tijdsdruk en onderhoudswerkzaamheden aan andere objecten op en langs de Maas hebben we verschillende teams ingezet.

Collega’s uit Wormerveer hebben de hard- en software geëngineerd. Het team uit Barendrecht is naar Wormerveer gekomen om de besturingskast volledig in eigen beheer te bouwen en snel te kunnen schakelen met de engineers. Collega’s uit Echt, die het reguliere onderhoud uitvoeren, hebben meerdere keren geholpen met ad hoc werkzaamheden en overige ondersteuning. Zo moest een nieuwe verdeler geïnstalleerd worden en kabels worden verlegd. Kortom, een mooie samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen Dynniq!

Een fijne, multidisciplinaire samenwerking

Ook de samenwerking met Mourik Infra en Rijkswaterstaat verliep erg goed. Sinds juni vond wekelijks overleg plaats om de technische aanpak en voortgang te bespreken. In dit overleg waren alle teams open en eerlijk naar elkaar. Als werkzaamheden niet verliepen zoals vooraf bedacht was, maakten we dit kenbaar. Samen zochten we naar passende oplossingen.

Geslaagde Site Acceptance Test

In oktober zijn de herstelwerkzaamheden afgerond. Voor het nieuwe hoogwaterseizoen kon de stuw het water in de Maas weer zelfstandig keren. In een Site Acceptance Test hebben we aangetoond dat de lierinstallatie werkt en voldoet aan alle normen en eisen. Eind januari 2021 is de de stuw gestreken en is een Site Integration Test uitgevoerd. Een aantal functionaliteiten en afstellingen zijn onder begeleiding van Mourik Infra getest. Onze programmeurs en inbedrijfstellers hebben dit proces naar ieders tevredenheid uitgevoerd.

We hebben de test, op enkele restpunten in de software na, goed doorlopen. Begin maart hebben we een software-update uitgevoerd, waardoor alle restpunten verholpen zijn. Het beheer van de lierinstallatie wordt volledig overgedragen aan ons onderhoudsteam.

Goede kennisoverdracht

Tijdens een instructiedag op locatie hebben we aan het nieuwe onderhoudsteam uitgelegd hoe de lier werkt en waar alle onderdelen zich bevinden. Ook nieuwe monteurs krijgen een uitgebreide instructie. Met een goede kennisoverdracht zorgen we dat mogelijke problemen in de toekomst snel worden opgelost.