iVRI’s verbeteren doorstroming op complexe Pleijroute

Geschreven op:09-08-2021

Er is in de afgelopen decennia al heel wat werk verzet om de doorstroming op de complexe Pleijroute op peil te houden. Afgelopen jaar is het traject uitgerust met intelligente verkeersregelinstallaties en dito applicaties. Dat leverde een verbetering op van de doorstroming van voertuigen, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers.

Complex verkeersmanagement

De Pleijroute (N325) bij Arnhem verbindt de A12 met de A325 en heeft een belangrijke functie voor doorgaand en bestemmingsverkeer. Het verkeersaanbod van ruim 80.000 voertuigen per etmaal, op- en afritten van en naar de snelweg, de hoeveelheid zijverkeer en de grote rotonde bij knooppunt Velperbroek maken het verkeersmanagement er erg complex. Bovendien is er dagelijks sprake van filevorming en terugslag vanaf de snelweg.

Intelligente verkeersregelinstallaties

Om die problemen slim aan te kunnen pakken, heeft de provincie Gelderland in mei 2020 acht verkeersregelinstallaties ‘intelligent’ gemaakt. In de zomer van 2020 hebben we de  iVRI’s uitgerust met ImFlow. Deze applicatie heeft inzicht in het actuele en verwachte verkeersaanbod en berekent elke seconde de doorstroming. Ze weet hoe de wegen lopen, waar weggebruikers zich bevinden, om welk type weggebruiker het gaat en, in sommige gevallen, welke route een weggebruiker volgt. Met de beleidsdoelen van de wegbeheerder als uitgangspunt kan de applicatie de timing en volgorde van groen licht zo precies en adaptief bepalen.

En dat sleutelen aan de groenlichtverdeling rendeert, óók op de complexe Pleyroute. In opdracht van het LVMB heeft DTV Consultants in juni 2021 de intelligente regeling op de Pleijroute verkeerskundig geëvalueerd. De conclusie was dat ImFlow aan alle doelstellingen van de zogenaamde wegbeheerderskaders voldoet. Zo zijn de reistijden van het autoverkeer op de belangrijkste routes gewoonlijk korter. De reistijd van het openbaar vervoer daalt dankzij de nieuwe regelingen op alle routes met 1,7 procent. En ook zijn de maximale wachttijden bij de verkeerslichten met gemiddeld 7,2 procent afgenomen, voor álle modaliteiten. Die wachttijden blijven bovendien onder de gestelde grenswaarden zoals opgenomen in de beleidsuitgangspunten – in tegenstelling tot de oude situatie.

Waardevolle lessen

Bij het implementeren van de iVRI-oplossing stuitten we samen met de provincie overigens wel op de nodige uitdagingen. Een voorbeeld: de filelussen op de Sacharovbrug en Westervoortsedijk liggen redelijk dicht op het kruispunt, waardoor de ITS-applicatie bij congestie niet exact weet hoeveel verkeer er staat. De impact van dit verkeerskundige probleem werd pas duidelijk na de uitrol op straat. De iVRI-applicatie moest iets aangepast worden, om het verkeer toch efficiënt weg te kunnen werken.

Bij de ingebruikname van de applicatie stuitten de partijen ook op (kop)lusstoringen. Voor de werking van ImFlow was dit geen acuut probleem, want in zo’n situatie gaat de applicatie uit van een verwachte verdeling van het verkeer over de rijstroken. Maar om de regelefficiëntie hoog te houden, zijn er detectievervangende maatregelen getroffen.

Verder geldt dat voor een optimale werking van de slimme applicaties een stabiele communicatieverbinding een voorwaarde is – en dat punt verdient bij de implementatie en het beheer zeker aandacht. De iVRI-applicatie heeft hier verder geen invloed op, maar eventuele storingen zorgen wel voor een verminderde verkeersafwikkeling.

Geen afwijkende wachttijden

De ImFlow-applicatie functioneert al ruim een half jaar stabiel op de Pleijroute. Er zijn geen afwijkende, dan wel onlogische, wachttijden waargenomen – en de doorstroming voor voertuigen, openbaar vervoer, voetgangers en fietsers is naar verwachting. De komende maanden zal de provincie regelmatig nieuwe prestatiemetingen uitvoeren om de doorstroming te monitoren en, voor zover nog mogelijk, de regelingen verder fijn te stemmen.

Artikel via NM Magazine