Onderhoudswerkzaamheden aan de ‘Kraan van Nederland’

Geschreven op:18-02-2021

Hoe Dynniq voor én tijdens de renovatiewerkzaamheden de stuwcomplexen in stand hield 

De stuwcomplexen bij Amerongen, Driel en Hagestein in de Nederrijn en Lek zijn essentieel voor het Nederlandse watersysteem. De stuwen reguleren het waterpeil in de grote rivieren, zodat de scheepvaart veilig en vlot kan doorvaren. Daarnaast zorgen de stuwen voor voldoende zoetwater voor onder andere drinkwater, grondwater en natuur. De stuw bij Driel wordt wel de ‘kraan van Nederland’ genoemd, omdat deze het water tussen de IJssel en de Nederrijn verdeelt. Elke stuw bestaat uit een sluis en stuw. 

Tussen 2015 en 2020 zijn de stuwcomplexen gerenoveerd door Siemens Mobility, in opdracht van Rijkswaterstaat. Dynniq was als onderaannemer verantwoordelijk voor het preventief en correctief onderhoud van alle vakdisciplines en het overkoepelend onderhoudsmanagement. 

Rijkswaterstaat werkte voor de renovatie met een Design & Construct-contract, bestaande uit de renovatie van de stuwen en sluizen, het realiseren van bediening op afstand, het in stand houden van de complexen en onderhoud tijdens de renovatiewerkzaamheden. Siemens Mobility was verantwoordelijk voor het vervangen van de technische installaties, de bewegingswerken en de realisatie van bediening op afstand. Dynniq was verantwoordelijk voor de onderhoudswerkzaamheden. 

Voor het ingaan van het renovatiecontract waren wij zeven jaar hoofdaannemer van het onderhoudscontract, waardoor we de objecten en hun risico’s erg goed kenden. Tot aan het moment dat Siemens startte met de renovatie van het stuwensemble, waren wij verantwoordelijk voor het in stand houden van het object. Onze kennis van de objecten en hun risico’s was hierbij erg waardevol. Na renovatie waren we verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de nieuwe installaties en technieken, zodat deze te allen tijde beschikbaar zijn voor het scheepvaartverkeer en het watermanagement.

In stand houden van de objecten

Om de beschikbaarheid van de stuwcomplexen en hun deelinstallaties tot na de renovatie te garanderen en waarborgen, voerden we preventieve onderhoudswerkzaamheden uit. Per object werkten we met een onderhoudsplan en -planning. In het onderhoudsmanagementsysteem hielden onze service technici hun werkzaamheden stap voor stap bij. In ditzelfde systeem werden storingsmeldingen verwerkt, opgenomen in de onderhoudsplanning en toegewezen aan een van onze service technici. 

Zodra een storing was verholpen, werd dit in het onderhoudsmanagementsysteem verwerkt. In sommige gevallen dienden op korte termijn, in overleg met Rijkswaterstaat en Siemens, vervolgwerkzaamheden te worden uitgevoerd, zoals het vervangen van nivelleercilinders en meetwegsystemen op sluisdeuren, om te zorgen dat de (deel)installatie op een technisch hoog niveau bleef functioneren. 

Onderhoud tijdens renovatiewerkzaamheden

De stuwcomplexen en bijbehorende installaties werden één voor één gerenoveerd. Tijdens de renovatiewerkzaamheden hanteerden we een aangepaste onderhoudsstrategie. We hebben keuzes gemaakt op basis van de duur tot renovatie, de kans op storingen en de gevolgen daarvan op het functioneren van de sluis en/of stuw. Installaties die op korte termijn werden gerenoveerd werden minder frequent onderhouden, zonder het faalrisico te vergroten. Op een onderdeel van het object dat niet werd gerenoveerd of dat kritisch was voor het functioneren, hebben we het preventieve onderhoud gehandhaafd.

De Stuwensemble Nederrijn en Lek vanaf de zijkant.

Overgang naar nieuwe installaties

De nieuwe installaties in de gerenoveerde stuwcomplexen voldoen aan andere eisen en richtlijnen dan de oude installaties, zoals de Europese Machinerichtlijn. Ditzelfde geldt voor de onderhoudswerkzaamheden. Daarom moest, op basis van specialistische kennis over de nieuwe technieken en installaties, per object een nieuw onderhoudsregime opgesteld worden. Om het nieuwe areaal eigen te maken, hebben we on-site trainingen en cursussen gevolgd, uitleg over de nieuwe technieken gekregen en simulaties van mogelijke problemen en storingen gemaakt. 

Mede door de samenwerking met Siemens hebben we vrij vlot kennis opgedaan van het nieuwe areaal en de nieuwe sturingsaanpak. Met deze nieuwe kennis en inzichten hebben we een objectspecifiek onderhoudsregime opgesteld, waarbij we rekening hielden met de nieuwe technieken en eisen.

Onderhoud van de nieuwe installaties

We hebben alle onderhoudswerkzaamheden en storingen vastgelegd in het onderhoudsmanagementsysteem. Om het onderhoud goed verzorgd en hoogwaardig uit te voeren, werkten we samen met gespecialiseerde onderaannemers. Zij waren goed bekend met een specifieke installatie die ze vaak zelf geleverd en/of gerenoveerd hadden. Totdat het contract afliep waren we verantwoordelijk voor de coördinatie van alle preventieve en correctieve werkzaamheden. We voerden een groot deel van de onderhoudswerkzaamheden zelf uit of in directe samenwerking met andere specialisten. 

Informatie verkregen uit deze preventieve en correctieve werkzaamheden werden door ons geanalyseerd, met extra aandacht voor repeterende storingen of bijzondere afwijkingen. In het problem management werden deze besproken met Siemens. We kwamen met aanpassingsvoorstellen om zo snel tot een definitieve oplossing te komen. Deze voorstellen werden na goedkeuring van Siemens en Rijkswaterstaat doorgevoerd. Ook werd gemonitord of deze het gewenste effect hadden.

Inzicht in de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de stuwen en sluizen

Op basis van alle data in ons onderhoudsmanagementsysteem hebben we per object een dashboard gemaakt. Hierin gaven we visueel en tekstueel de maandelijkse beschikbaarheid en betrouwbaarheid van elke sluis en stuw weer. Het dashboard voorzag in onderliggende informatie over de laatste storingen. Onderverdeeld in diverse urgenties, hoe lang een storing (niet beschikbaarheid van een object) heeft geduurd en wat de oorzaak was. Met deze informatie maakten we (trend-)analyses en monitorden we repeterend falen, op basis waarvan het onderhoudsregime van een object geoptimaliseerd werd. 

Rijkswaterstaat en Siemens hadden toegang tot het systeem en konden op elk gewenst moment de status van een stuwcomplex en de storingen inzien. Deze informatievoorziening was contractueel niet verplicht, maar deze vorm van openheid en transparantie is voor Dynniq erg belangrijk in de samenwerking. Ons dashboard gaf Rijkswaterstaat snel inzicht, beperkte uitzoekwerk en was een belangrijke informatietool voor het beheren en onderhouden van de complexen.

Stuwensemble aan het water.

Veiligheid staat voorop

Uiteraard staat de veiligheid bij al onze projecten voorop, maar aangezien de stuwcomplexen zich in en aan het water bevinden, hebben we extra veiligheidsmaatregelen genomen. Zo hebben we per object alle risico’s in kaart gebracht en onze veiligheidsrichtlijnen hierop aangepast. We hielden extra werkinspecties en safety walks. Om meer bewustwording te creëren, hebben we nieuwe service technici en onderaannemers extra begeleid op het gebied van veiligheid en vormde het doorlopen van de veiligheidsprotocollen een belangrijk onderdeel van het inwerkproces.