Rijkswaterstaat gunt onderhoud stormvloedkering Ramspol aan Dynniq

Geschreven op:19-11-2020

Dynniq is tot 2024 verantwoordelijk voor het onderhoud

De Ramspolkering is een stormvloedkering in Kampen, met als enige ter wereld, een balgstuw die bij hoogwater het Zwarte Meer van het Ketelmeer afsluit. De kering bestaat uit 3 balgen van 80 meter lang en heeft een inhoud van 21 miljoen liter. De stormvloedkering wordt automatisch gesloten als het waterpeil stijgt tot een hoogte van 50 cm boven NAP, gecombineerd met een sterke noordwestenwind en stroming landinwaarts. Rijkswaterstaat beheert de Ramspolkering en heeft het onderhoud voor de periode 2021 tot en met 2023 gegund aan Dynniq.

Rijkswaterstaat heeft het meerjarig in stand houden op basis van een prestatiecontract met Probabilistisch Beheer en Onderhoud (ProBO) gegund aan Dynniq. We zijn verantwoordelijk voor het in stand houden, monitoren van en informeren over het functioneren en presteren van de Stormvloedkering en een aantal civiele werkzaamheden. Per 1 januari 2021 nemen we het onderhoud over. 

De Ramspolkering is een vitaal object met een zeer belangrijke functie voor de regio. Daarom heeft Rijkswaterstaat een eigen storingsdienst die altijd als eerste ter plaatse is en werkt Rijkswaterstaat met gespecialiseerde onderaannemers voor deelinstallaties van het object. Dynniq is gespecialiseerd in elektrotechnisch en werktuigbouwkundig onderhoud en zal correctieve en preventieve onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. De komende maanden leren we het object kennen en starten we de nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en de onderaannemers op.

Huisvaderschap

Om een optimale beschikbaarheid te garanderen, streven we naar huisvaderschap over het object. Daarom is op 1 oktober 2020 de transitiefase gestart waarin kennisoverdracht centraal staat en we het areaal eigen maken. Kennis van het unieke object is immers essentieel. De transitieperiode begon met een introductieprogramma op het object met uitleg over het object zelf, de veiligheidsvoorschriften en richtlijnen voor gegevensregistratie. De komende maanden volgen onze monteurs elektrotechnische en werktuigbouwkundige trainingen en ondersteunen we bij storingen en geplande onderhoudswerkzaamheden, om het object beter te leren kennen.

Ramspolkering onderhoudsproject Dynniq

Risicogestuurd beheer en onderhoud

De belangrijkste functie van de stormvloedkering is het beschermen van het achterland tegen overstromingen. Vanwege het grote belang van het functioneren van de kering moeten we voldoen aan de faalkanseis uit de Waterwet. Deze wet stelt eisen aan de kans op niet-sluiten waaraan de kering minimaal moet voldoen indien deze gesloten moet worden. In het geval van de stormvloedkering Ramspol is de grens voor de faalkans vastgesteld op 1 op 100 sluitingen.

We werken daarom volgens probabilistisch beheer en onderhoud en een streng onderhoudsregime per deelinstallatie. Op detailniveau is vastgelegd hoe onderhoud moet worden uitgevoerd. Ook gaan we werken met een vaste onderhoudscyclus met, afhankelijk van het type deelinstallatie, maandelijks of halfjaarlijks onderhoud, inspecties, preventief vervangen van onderdelen en functioneel testen van keuringsplichtige onderdelen. Ook moet een aantal reserveonderdelen te allen tijde op voorraad zijn.

Onze werkzaamheden zullen gedetailleerd worden vastgelegd in het onderhoudsmanagementsysteem, zodat onze faalkans adviseur hier analyses op kan maken om het onderhoudsregime te optimaliseren. We zullen onze bevindingen in het monitoringsoverleg met Rijkswaterstaat bespreken en adviseren over maatregelen om de kering nog veiliger en betrouwbaarder te maken. 

Onderhoud tijdens stormseizoen

Tijdens het stormseizoen, van 15 oktober tot 15 april, zal alleen noodzakelijk onderhoud worden gepleegd, zoals noodzakelijke inspecties, correctief onderhoud bij een storing of aanvullend onderhoud om een storing definitief te verhelpen. De rest van de onderhoudswerkzaamheden worden tussen 15 april en 15 oktober uitgevoerd. In oktober vindt een functioneringssluiting plaats om te controleren of de stormvloedkering werkt zoals het moet.

Sfeerbeeld Ramspolkering in stormseizoen, onderhoudsproject Dynniq.

Storingsafhandeling

De storingsdienst van Rijkswaterstaat is bij een storing altijd als eerste ter plaatse, maar wij zijn verantwoordelijk voor de storingsafhandeling. Afhankelijk van de storing en het type deelinstallatie geldt een vaste oplossingstijd. Nadat een storing is opgelost, leggen we de bevindingen vast in het onderhoudsmanagementsysteem. We analyseren alle geregistreerde gegevens en maken trendanalyses over het aantal storingen en de oorzaak en duur van een storing. Ook deze gegevens zullen we bespreken in het monitoringsoverleg en gebruiken om het onderhoudsregime te verbeteren en de storingskans te verlagen. Met deze aanpak willen we bijdragen aan een optimale beschikbaarheid van het object en het aantal storingen verder inperken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *